Kraj částkou 2 800 000 Kč podpoří aktivity obcí a Zdravých škol

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo znění Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočiny pro rok 2018.

Příjem žádostí o dotaci probíhá v termínu 17. 1. 2018 do 24. 1. 2018.

 

V rámci Zásad MA21 a Zdraví 2020 mohou být realizovány projekty na úrovni obcí, měst, mikroregionů a MAS. Podporovanými aktivitami jsou zajištění osvětových kampaní, pořádání výstav a prezentací k udržitelnému rozvoji, podpoře zdraví, pořádání kulatých stolů, veřejných fór a zapojování veřejnosti do plánování místního rozvoje, vypracování či aktualizace strategií udržitelného rozvoje, apod.

„Zdravé školy“ ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 se mohou zaměřit na zavádění principů zdravého životního stylu do škol, činnost dětských zastupitelstev, žákovských či studentských parlamentů, pohybové aktivity žáků, osvětu v oblasti zdraví, prevence úrazů, ochrany životního prostředí aj. Znění zásad, formulář žádosti, povinné přílohy a další potřebné informace naleznete na www.kr-vysocina.cz/zdravykraj, nebo na www.kr-vysocina.cz/edotace.

Kontaktní osoba: Janoušková Gabriela, Koordinátorka Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 586, e-mail: Janouskova.G@kr-vysocina.cz.