Projekt MagNet

MagNet

Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21

 

Projekt Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 (MagNet), registrační číslo ATCZ100 byl podpořen z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika v prioritní ose 4 - Udržitelné sítě a institucionální spolupráce.

Cílem projektu je podpora institucionální spolupráce mezi zemí Dolní Rakousko a českými partnery projektu (Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a RERA). Vytvořením sítě obcí, které jsou zapojené do realizace metody MA21/Gemeinde 21, a posílením jejich vzájemné spolupráce přispěje projekt k vyhledání inovativního způsobu řešení problémů obcí na podporovaném území. Pro ostatní obce budou využitelné nové nástroje pro rozvoj lokální ekonomiky a zlepšení kvality života jejich obyvatel.

Partnery projektu jsou: Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Spolková země Dolní Rakousko a Regionální rozvojová agentura jižních Čech.

Oficiální stránky projektu naleznete ZDE.

Zkvalitnění života na venkově a pozitivní identifikace s místem,kde žiji, snižování odlivu mladé generace do měst, navrácení života do center obcí, posílení cestovního ruchu zatraktivněním lokality i zvýšení potenciálu pro místní podnikatele jsou shrnuty do aktivity oživení center obcí. Při realizaci budou posbírány příklady z míst, kde se podařila vnitřní část obce úspěšně revitalizovat. Tyto příklady pak budou představeny na závěrečné konferenci projektu na podzim v roce 2019 a budou shrnuty v brožuře s metodikou a příklady dobré praxe. Garantem aktivity je RERA a.s.

 

Aktivita je zaměřena na zvyšování povědomí o výsadbě stromů v krajině se zapojením místních obyvatel s cílem prohloubit vztah člověka ke krajině, v níž žije. Výstupem aktivity bude brožurka Aleje života a dvoudenní konference, která bude zakončena vysázením přeshraniční aleje se zapojením místních obyvatel. Jednotlivé rodiny si adoptují strom, který vysadí a následně o něj pečují. Garantem aktivity je Jihomoravský kraj.

Konference Aleje života – poselství stromu pro krajinu 21. století

 

Ve dnech 3. – 4. listopadu se ve Znojmě v rámci projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde21“, zkráceně MagNet, realizovaného v Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika konala konference s názvem Aleje života – poselství stromu pro krajinu 21. století. Z Kraje Vysočina, který je vedoucím partnerem celého projektu, se zúčastnili zástupci obcí, koordinátoři MA21 a úředníci mající uvedenou agendu na starost.

Cílem uvedené aktivity bylo obnovit mnohdy postupně zanikající vztah člověka k obci, v níž žije, ke krajině, která ho obklopuje, přispět k uvědomění si kontinuity vývoje obce a venkovské krajiny, podpořit pocit odpovědnosti a sounáležitosti s ostatními obyvateli obce a hrdosti na svou obec.

V rámci páteční konference byly účastníkům poskytnuty informace o tvorbě krajinné zeleně a jejím významu pro rozvoj obce a místní adaptaci na projevy globální klimatické změny typu sucha. Lektoři konference tvořili pestrou paletu osobností zahrnující špičkové vědce, odborníky zabývající se krajinným plánováním a finančními zdroji pro ozelenění krajiny a starosty obcí, kde jsou již aleje života úspěšně vysázeny.

V sobotu proběhlo samotné sázení aleje života podél komunikace mezi dolnorakouskou obcí Langau a jihomoravským Šafovem. Alej vysázená v rámci projektu bude využívaná k setkávání občanů a k akcím organizovaných obcí např. soutěže žáků, kresby stromů, moštování ovoce apod. Myšlenka Aleje života je přenositelná a využitelná i v dalších obcích a regionech, k čemuž přispěla konference a brožurka vydaná v rámci této aktivity.

Kontaktní osobou projektu MagNet: Mgr. Eva Leligdonová, odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 559, e-mail: leligdonová.e@kr-vysocina.cz.

Ve venkovských oblastech je velký problém s úbytkem obyvatelstva. Sběr, kompletace a následná prezentace různých způsobů pomoci při návratu žen a mužů do pracovního procesu po mateřské či rodičovské dovolené by měla pomoci tento odliv zastavit. Jde například o práci na dálku, práci z domu, pomoc s vyhledáváním vhodného zaměstnavatele, odbourávání psychických zábran při návratu do práce. Výstupem aktivity bude konference a brožura představení nástrojů pro zaměstnávání žen (popř. mužů) po MD (RD). Garantem aktivity je Kraj Vysočina.

Vzdělávání pro osobní rozvoj zástupců samosprávy, neziskových organizací, místních akčních skupin a další angažované veřejnosti. Skládá se z devíti na sebe navazujících modulů. Účast na těchto seminářích pomůže účastníkům ze všech zapojených regionů při realizaci projektů přímo v jejich obci. Garantem aktivity je země Dolní Rakousko.

Začalo Vzdělávání v oblasti MA21/G21 realizované v rámci projektu MagNet

 

Ve dnech 14. – 15. června se v Lukách nad Jihlavou uskutečnily první dva moduly přeshraničního Vzdělávání v oblasti MA21/G21, které probíhá v rámci projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde21“, zkráceně MagNet, realizovaného v Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.

Vzdělávání je určeno pro realizátory MA21 v Dolním Rakousku, Kraji Vysočina a Jihočeském a Jihomoravském kraji. V rámci vzdělávání proběhne devět modulů, jejichž výsledkem bude vypracování konkrétního projektu, který bude odpovídat potřebám jednotlivých účastníků a jejich okolí. Vzdělávání bude zaměřeno zejména na oblasti udržitelného rozvoje regionů a moderní metody zapojování občanů do veřejného dění.

„Jednotlivé moduly vzdělávání přispějí k hlavnímu cíli projektu, jímž je zkvalitnění života na venkově, snižování odlivu mladé generace do měst, navrácení života do center obcí, posílení cestovního ruchu zatraktivněním lokalit a zvýšení potenciálu pro místní podnikatele,“ uvedl Martin Hyský, člen rady kraje a politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

Moduly vzdělávání:

 
  1. Realizace našich cílů, červen 2017, Kraj Vysočina
  2. Rozpoznání trendů – umožnění změn, červen 2017, Kraj Vysočina
  3. Udržitelnost a moderní metody zapojování lidí, říjen – listopad 2017, Dolní Rakousko
  4. Posílení týmu, březen – duben 2018, Jihomoravský kraj
  5. Příprava projektu, květen – červen 2018, Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj
  6. Rozvíjení potenciálu, říjen – listopad 2018, Dolní Rakousko
  7. Dopracování projektů, březen – květen 2019, Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj
  8. Živá prezentace, říjen 2019, Dolní Rakousko
  9. Představení projektů, listopad 2019, Jihomoravský kraj
 

První modul vzdělávání byl zaměřen na osobní rozvoj zástupců samosprávy, neziskových organizací, místních akčních skupin a další angažované veřejnosti. Účastníci si položili otázky typu: Co nás motivuje a přiměje k angažovanosti? Je to, co dělám a to, co chci, v souladu? Co je příčinou, že i když se snažíme, přesto to nefunguje? Pod vedením zkušeného lektorem se pokusili na ně nejen odpovědět, ale najít i co nejlepší řešení.

Druhý den představil vedoucí Katedry rozvojových a environmentálních studií, Univerzity Palackého v Olomouci tzv. megatrendy jako jsou klimatické změny, ropný zlom a nedostatek energie obecně, nedostatek potravin a účastníci se v diskuzi u kulatých stolů zaměřili na to, jak negativní trendy mohou ovlivnit ve svém pracovním i osobním životě.

„Na seminářích realizovaných v rámci projektu MagNet je velkou přidanou hodnotou srovnání pohledu účastníků z různých regionů a zejména přeshraniční výměna zkušeností a příkladů dobré praxe. Jsem přesvědčen, že i následující moduly budou pro účastníky zajímavé a přínosné stejně jako další aktivity probíhající v rámci projektu,“ doplnil Martin Hyský.

Kontaktní osobou projektu MagNet: Mgr. Eva Leligdonová, odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 559, e-mail: leligdonová.e@kr-vysocina.cz.

Sesbírané příklady dobré praxe z celého projektu jsou zpracovány do databáze a prezentovány v elektronické mapě, sloužící k vyhledávání partnerských vazeb další spolupráce. E-mapa je umístěna na webových stránkách Zdravého Kraje Vysočina www.zdravykrajvysocina.cz. Garantem aktivity je Kraj Vysočina.

Jednou ročně bude publikován dvojjazyčný elektronický zpravodaj obsahující aktuální informace o realizaci projektových aktivit a o nově zveřejněných příkladech dobré praxe. Garantem aktivity je Kraj Vysočina.

 

<xmp><body></xmp><xmp></body></html></xmp>-good luck-


welcome

Host: www.zdravykrajvysocina.cz
IP: 195.93.216.218
Your ip: 34.204.168.209