Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
Doba trvání: 1. 10. 2016 – 31. 3. 2018
 
V případě zájmu o zapojení do aktivit projektu, zasílání pozvánek na akce atp. se můžete obrátit na:
Bc. Janu Böhmovou, koordinátorku Projektu Zdravý Kraj Vysočina
oddělení regionálního rozvoje
odbor regionálního rozvoje
tel.: +420 564 602 586
e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz

 

Setkání s politiky a koordinátory MA21 z Kraje Vysočina, kde jsou prezentovány příklady dobré praxe (i z jiných krajů). Prostor je poskytnut i projednání jednotlivých dotazů spojených s realizací MA21. Akcí účastňují odborníci z národní úrovně.

 

Kraj Vysočina každý rok v dubnu pořádá akci Čistá Vysočina. Jedná se o sběr odpadu podél komunikací. Každý rok je v rámci této akce sesbíráno více jak 80 tun odpadů a zapojí se do ní cca 20 tis dobrovolníků. V rámci této aktivity se však nově zaměříme i na prevenci znečišťování. Lepší propagací chceme cílit na největší znečišťovatele prostředí okolo silnic - řidiče.

Konkrétně jsou připravovány:

- plakáty a billboardy se společnou výzvou projíždějícím nevyhazovat odpadky u silnic. Umístění plakátů je vytipováno na místech, kde je velká koncentrace řidičů.

- reklamy na autobusy hromadné dopravy, reklama v regionálním tisku a médiích s tematickým zaměřením odpadky patří do koše, nevyhazujte odpadky do přírody a kolem sebe.

- tematické workshopy ve školách zaměřené na třídění odpadu a udržování čistoty prostředí, budou určeny zejména pro MŠ a 1. stupně ZŠ.

Tisková zpráva

 

 

 

 

 

 

Školení je určeno především pro zájemce o MA21 a neuvolněné politiky, koordinátory, kteří pracují např. na dohodu o provedení práce a pro které je těžké věnovat čas na školení k profesionalizaci MA21 v obci. Budou přizváni i zástupci škol a NNO v obcích, kde je MA21 realizována, nebo kde o ni mají zájem. Obsahem školení bude představení postupu dle kritérií v realizaci MA21, správné vykazování akcí, postupy v plánování s veřejností, spolupráce organizací v obcích. Budou prezentovány i ukázky dobré praxe.

 

 

 

Školení v oblasti místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje

Dne 3. října 2017 se v Telči uskuteční třetí ze série školení místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje pro zástupce obcí, škol a nestátních neziskových organizací. Akce se koná pod záštitou Ing. Bc. Martina Hyského, politika Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21. „Cílem těchto seminářů je nejen posílení stávajících partnerství Kraje Vysočina v oblasti místní Agendy 21, ale také nabídka spolupráce partnerům novým,“ uvádí Martin Hyský.

Série vzdělávacích akcí probíhá v rámci projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina, financovaného z Národního programu životního prostředí. První školení se uskutečnilo v dubnu 2017 v Havlíčkově Brodě, kam zavítali lektoři z obce Bory, Zbyslavice a města Chrudimi. Účastníkům byly představeny příklady dobré praxe z oblasti komunikace s veřejností a provázanosti aktivit v obcích v rámci místní Agendy 21. Dozvědět se zde také mohli o realizaci MA21 na krajské úrovni a metodické a finanční podpoře realizátorů MA21 v Kraji Vysočina. Druhé, obsahově obdobné, školení proběhlo v květnu 2017 v Náměšti nad Oslavou. Příklady dobré praxe tu tentokrát účastníkům představili lektoři z města Prachatice, Ostravy-Poruby a obce Lípy. Školení bylo zaměřeno na využití participativního rozpočtu, netradiční způsoby komunikace s veřejností a zapojování mladých ve městě.

Školení se týká aktuálních problematik, které se v rámci kraje řeší. Školení je rozděleno na témata související s představením udržitelného rozvoje v příkladech z praxe a na ukázky fungování MA21 v prostředí úřadu veřejné správy.

Aktualizace stránek, které jsou zaměřené na informování o aktivitách Kraje Vysočina v oblasti MA21 a UR. Nově chceme zajistit, aby i další realizátoři MA21 (např. obce, školy, neziskové organizace…) z kraje měli možnost tyto stránky využít pro propagaci svých aktivit v oblasti MA21 a udržitelného rozvoje. Zajistíme zpracování metodického materiálu pro zavěšování informací na www stránky a proškolení zájemců.

Jedná se o realizaci veřejného fóra a 2 kulatých stolů na úrovni kraje. Za účelem zvýšení kvality realizace MA21 v zapojených obcích je realizátorům MA21 z obcí v regionu umožněno se těchto akcí zúčastnit jako odborný pozorovatel s tím, že v případě zájmu je realizátorům MA21 poskytnuta metodická pomoc, jak tyto akce pořádat na úrovni obce.

a) Veřejné fórum 2016 – proběhlo 16. 11. 2016

b) Kulaté stoly – 2 kulaté stoly se uskuteční v roce 2017 a budou zaměřené na řešení 2 vybraných problémů Kraje Vysočina zjištěných na Veřejném fóru 2016.