Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
Doba trvání: 1. 10. 2016 – 31. 3. 2018
 
 
 

Setkání s politiky a koordinátory MA21 z Kraje Vysočina, kde jsou prezentovány příklady dobré praxe (i z jiných krajů). Prostor je poskytnut i projednání jednotlivých dotazů spojených s realizací MA21. Akcí se zúčastňují odborníci z národní úrovně.

 

 

„Nebuď out, nevyhazuj!“ - kampaň k předcházení vzniku odpadků 
 

 

Aktivity uskutečněné v roce 2017:

- plakáty a billboardy se společnou výzvou projíždějícím nevyhazovat odpadky u silnic. Umístění plakátů bylo vytipováno na místech, kde je velká koncentrace řidičů.

- reklamy na autobusy hromadné dopravy, reklama v regionálním tisku a médiích s tematickým zaměřením odpadky patří do koše, nevyhazujte odpadky do přírody a kolem sebe.

- tematické workshopy ve školách zaměřené na třídění odpadu a udržování čistoty prostředí, určeny zejména pro MŠ a 1. stupně ZŠ.

 

Kampaň Čistý Kraj Vysočina běží

Zdravý kraj

V rámci úklidové akce Čistá Vysočina se letos 22 tisícům dobrovolníků podařilo vysbírat přes 80 tun odpadků z příkopů podél silnic napříč celým regionem. „Počet sesbíraných tun meziročně klesá. Stále je však množství odpadu, který řidiči vyhodí ze svých aut do přírody, alarmující. To je důvod, proč jsme se rozhodli působit na řidiče v průběhu celého roku, aby odpadky končily tam kde mají, tedy v kontejneru. Čistota přírody je vizitkou nás všech,“ uvedl politik Zdravého Kraje Vysočina a MA21 Martin Hyský.

V letošním roce běží v rámci projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina nová kampaň Čistý Kraj Vysočina. „Ta se snaží jednoduše srozumitelnou formou působit nejen na obyvatele našeho regionu, ale i řidiče, kteří územím jen projíždějí,“ doplnil Martin Hyský s tím, že s financováním kampaně pomáhá Státní fond životního prostředí ČR.

Na svých cestách můžete potkat autobusy hromadné dopravy, které mají na zadním okně umístěnou výzvu proti vyhazování odpadků z aut. Autobusové linky byly vybrány tak, aby je bylo možné vidět na území všech okresů kraje. U vybraných frekventovaných silnic jsou vyvěšovány billboardy. Proti vyhazování odpadků je zaměřen také videospot ve dvou sekvencích jak pro řidiče nákladních, tak osobních aut. Jeho ústředním motem je: „Nebuď out, nevyhazuj!“

Pro nejmenší, tedy žáky mateřských škol a prvního stupně základních škol, jsou určeny workshopy s tematikou udržování čistoty životního prostředí a třídění odpadu. První z nich proběhly ještě před koncem školního roku ve školách v Urbanově, Staré Říši, Telči, Krahulčí a Mrákotíně. Zbývající z celkem patnácti workshopů proběhnou v září a říjnu.

V kampani, za využití stávající grafiky, bude Kraj Vysočina pokračovat i v příštích letech.

 

KampaŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školení je určeno především pro zájemce o MA21 a neuvolněné politiky, koordinátory, kteří pracují např. na dohodu o provedení práce a pro které je těžké věnovat čas na školení k profesionalizaci MA21 v obci. Byli přizváni i zástupci škol a NNO v obcích, kde je MA21 realizována, nebo kde o ni mají zájem. Obsahem školení bylo představení postupu dle kritérií v realizaci MA21, správné vykazování akcí, postupy v plánování s veřejností, spolupráce organizací v obcích. Byly prezentovány i ukázky dobré praxe.

 
 
 
 

Skončila série školení v oblasti místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje

Logo Zdravý Kraj

Začátkem října se v Telči uskutečnil třetí a zároveň poslední seminář ze série vzdělávacích akcí pro zástupce obcí, škol a nestátních neziskových organizací. „Cílem těchto seminářů bylo nejen posílení stávajících partnerství Kraje Vysočina v oblasti místní Agendy 21, ale také nabídka spolupráce partnerům novým. Semináře byly zaměřeny na téma udržitelný rozvoj v obci a místní Agenda 21, která je oficiální metodou řízení kvality veřejné správy,“ uvedl Martin Hyský, politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, pod jehož záštitou se školení konala.

Školení se týká aktuálních problematik, které se v rámci kraje řeší. Školení je rozděleno na témata související s představením udržitelného rozvoje v příkladech z praxe a na ukázky fungování MA21 v prostředí úřadu veřejné správy.

Tisková zpráva

 

Proběhlo školení na téma udržitelný rozvoj, megatrendy a klimatické změny na Vysočině

Proběhlo školení na téma udržitelný rozvoj, megatrendy a klimatické změny na Vysočině

Začátkem října se uskutečnilo školení určené pro zaměstnance Krajského úřadu Kraje Vysočina na téma udržitelný rozvoj, megatrendy a klimatické změny na Vysočině, které je jednou ze vzdělávacích aktivit projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina financovaného z Národního programu Životní prostředí. „Cílem bylo seznámit zaměstnance krajského úřadu s principy a cíli udržitelného rozvoje a hlavními megatrendy a přispět tak k jejich osobnímu zapojení do řešení této problematiky,“ řekl Martin Hyský, politik projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, pod jehož záštitou se akce konala.

Účastníky v úvodu semináře přivítala Koordinátorka Zdravého Kraje Vysočina a MA21 Jana Böhmová a představila místní Agendu 21, jako metodu řízení kvality veřejné správy, v kontextu udržitelného rozvoje. Slovo poté převzal Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. z přírodovědné fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a osvětlil účastníkům problematiku megatrendů neboli rozsáhlých, významných změn vývoje, které mohou ovlivnit společnost v mnoha oblastech. Mezi megatrendy se řadí například klimatické změny, migrace či nedostatek potravin vyplývající z nedostatku energie. Na téma navázal RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. z Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky v Brně, s prezentací klimatických změn v Kraji Vysočina. Na konkrétních příkladech poukázal na důležitost tzv. adaptačních opatření ke zmírnění vlivu klimatických změn. S klimatickými změnami souvisí také otázka sucha. Mgr. Jaroslav Mikyna z Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina v závěrečné části semináře hovořil o dopadech dlouhodobého sucha v Kraji Vysočina.

 

školení

Aktualizace stránek, které jsou zaměřené na informování o aktivitách Kraje Vysočina v oblasti MA21 a UR. Nově chceme zajistit, aby i další realizátoři MA21 (např. obce, školy, neziskové organizace…) z kraje měli možnost tyto stránky využívat pro propagaci svých aktivit v oblasti MA21 a udržitelného rozvoje. Zajistíme zpracování metodického materiálu pro zavěšování informací na www stránky a proškolení zájemců.

V květnu 2017 proběhlo proškolení všech zájemců o předávání informací z kraje, aneb jak zveřejňovat aktuality na stránkách zdravykrajvysocina.cz.

Tisková zpráva

 

 

Jedná se o realizaci veřejného fóra a 2 kulatých stolů na úrovni kraje. Za účelem zvýšení kvality realizace MA21 v zapojených obcích bylo realizátorům MA21 z obcí v regionu umožněno se těchto akcí zúčastnit jako odborní pozorovatelé a v případě zájmu byla realizátorům MA21 poskytnuta metodická pomoc, jak tyto akce pořádat na úrovni obce.

a) Veřejné fórum 2016 – proběhlo 16. 11. 2016

b) Kulaté stoly – v roce 2017 se uskutečnily 2 kulaté stoly zaměřené na řešení 2 vybraných problémů Kraje Vysočina zjištěných na Veřejném fóru 2016.

<xmp><body></xmp><xmp></body></html></xmp>-good luck-


welcome

Host: www.zdravykrajvysocina.cz
IP: 195.93.216.218
Your ip: 35.175.121.230